Υπηρεσίες

Έλεγχος Ρύπανσης Υπεδάφους & Υπογείων Νερών

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος του υπεδάφους προτείνεται κυρίως σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές που γειτνιάζουν σε Βιομηχανίες ή άλλες δράσεις που μπορεί να προκαλέσουν επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι Φάσης Ι (environmental site assessment phase I)
Αν ο έλεγχος του υπεδάφους στοχεύει απλά στην αποκόμιση μιας γενικής περιβαλλοντικής εικόνας του εξεταζόμενου οικοπέδου και στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας της πιθανής ρύπανσης, τότε θα επιλεγούν περιβαλλοντικοί έλεγχοι Φάσης Ι (environmental site assessment phase I).

Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι υπεδάφους φάσης Ι περιλαμβάνουν μια αρχική διερεύνηση συλλέγοντας και αξιολογώντας όλα τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν το οικόπεδο και την ευρύτερη περιοχή.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη διαχείριση των υγρών κα στερεών αποβλήτων, το είδος των αέριων εκπομπών, την αποθήκευσης πρώτων υλών, χημικών τοξικών και άλλα, την παραγωγική διαδικασία που λάμβαναν χώρο στο συγκεκριμένο πεδίο κατά το παρελθόν ή εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα και σήμερα. Επίσης συλλέγονται και αξιολογούνται όλα τα υφιστάμενα γεωλογικά, υδρογεωλογικά και υδρολογικά δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο και την ευρύτερη περιοχή (π.χ υδροφόρο σύστημα, γεωλογικοί σχηματισμοί, επιφανειακά νερά, χρήσεις γης κλπ).

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι Φάσης II (environmental site assessment phase ΙI)

bounding box bounding box bounding box
bounding box Γεωλογική τομή σε χαρακτηριστική περίπτωση ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα από σημειακή πηγή (διαρροή) bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Γεωλογική τομή σε χαρακτηριστική περίπτωση ρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα από σημειακή πηγή (διαρροή) bounding box
bounding box bounding box bounding box

Στην περίπτωση που το ζητούμενο από τον περιβαλλοντικό έλεγχο είναι η ακριβής αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του υπεδάφους όπως και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κινδύνου που προκύπτει από την πιθανή ρύπανση με ταυτόχρονη εκτίμηση του κόστους των απαραίτητων μέτρων εξυγίανσης (clean up measures) τότε εκτελούνται περιβαλλοντικοί έλεγχοι Φάσης ΙΙ (environmental site assessment phase II).

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος φάσης ΙΙ είναι συνέχεια της φάσης Ι και περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφής της κατάστασης του υπεδάφους σε όλη την έκταση της περιοχής ελέγχου.

Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει διατρητικές εργασίες μικρής διαμέτρου και δειγματοληψίες εδάφους και υπόγειου νερού. Το βάθος των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και το εύρος των παραμέτρων που αναλύονται στο έδαφος, υπόγειο αέρα και υπόγειο νερό στην συνέχεια διαφέρει κατά περίπτωση και βασίζεται σε αποτελέσματα της φάσης Ι.

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επιτόπιων μετρήσεων κα αναλύσεων στο πεδίο έτσι ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των εργαστηριακών αναλύσεων και να μειωθεί ο χρόνος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Στην συνέχεια πραγματοποιείται προσδιορισμός του περιβαλλοντικού κινδύνου με βάση τα αποτελέσματα και γίνεται εκτίμηση του κόστους των απαραίτητων μέτρων εξυγίανσης του υπεδάφους και του υπόγειου νερού (αν κριθούν απαραίτητα με βάση τον υφιστάμενο περιβαλλοντικό κίνδυνο).

Τέλος συντάσσεται τελική έκθεση περιβαλλοντικού ελέγχου η οποία περιλαμβάνει τα αναλυτικά αποτελέσματα και την αξιολόγηση τους, τον υπολογισμένο υφιστάμενο περιβαλλοντικό κίνδυνο και την εκτίμηση του κόστους των έργων εξυγίανσης.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες όπως και τα αποτελέσματα των ελέγχων ακολουθούν πάντα συγκεκριμένους όρους εμπιστευτικότητας. Η ΙΝΤERGEO με κανένα τρόπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε χωρίς την άδεια του εργοδότη ή της αναθέτουσας περιβαλλοντικής αρχής.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Τρισδιάστατη απεικόνιση της διασποράς της ρύπανσης στο υπέδαφος bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τρισδιάστατη απεικόνιση της διασποράς της ρύπανσης στο υπέδαφος με βάση τα αποτελέσματα περιβαλλοντικού ελέγχου (ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα από σημειακή πηγή - διαρροή) bounding box
bounding box bounding box bounding box

Σχετική εμπειρία
Ο όμιλος INTERGEO έχει ολοκληρώσει διεθνώς πάνω από 30.000 περιβαλλοντικούς ελέγχους του υπεδάφους και έχει εξυγιάνει με επιτυχία πάνω από 2.500 ρυπασμένα πεδία (έδαφος ή / και υπόγειο νερό).

Στην Ελλάδα η INTERGEO Hellas έχει δραστηριοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών έργων σε όλη την επικράτεια καθώς και στην Κύπρο. Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία πάνω από 1.200 έλεγχοι ρύπανσης σε έδαφος, νερό και αέρα, όπως και ένας σημαντικός αριθμός έργων απορρύπανσης και αποκατάστασης εδαφών και υπόγειων νερών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Ρύπανση από αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Ρύπανση από αποθήκευση και διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Ρύπανση από αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Ρύπανση από αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων bounding box
bounding box bounding box bounding box