Εταιρικό Προφίλ

Ερευνητικά & Επενδυτικά Προγράμματα

LIFE07 ENV/GR/000278 - Soil Sustainability (So.S.)LIFE07 ENV/GR/000278 - Soil Sustainability (So.S.)

“Αειφορική Διαχείριση εδάφους στην Υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος” (σε εξέλιξη)

Το έργο με την ονομασία LIFE – So.S. (Soil Sustainability) αφορά στην αναγνώριση των διαφόρων κινδύνων που απειλούν το έδαφος λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το έδαφος.

Στο πλαίσιο του έργου θα χαρακτηριστούν οι περιοχές στις οποίες υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης, υποβάθμισης της οργανικής ύλης, αλάτωσης, στεγανοποίησης και ρύπανσης. Θα καθορισθούν στόχοι για τη μείωση και προστασία του εδάφους από τους κινδύνους αυτούς και θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την επίτευξή τους. Στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης θα κληθούν να συμβάλουν και οι κοινωνικοί εταίροι της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές εφαρμογές που υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

* Αναγνώριση των κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής θεματικής στρατηγικής για το έδαφος.
* Αντιμετώπιση της διάβρωσης στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της λεκάνης.
* Αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους στις αγροτικές περιοχές της λεκάνης.
* Προστασία και έλεγχος της ρύπανσης και της στεγανοποίησης του εδάφους στις υπό αστικοποίηση περιοχές.
* Ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων και τεχνικών στη διαχείριση και προστασία του εδάφους.
* Ανάπτυξη σχεδίου δράσης διαχείρισης και προστασίας του εδάφους της λεκάνης του Ανθεμούντα μέσω της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων που το απειλούν.
* Βελτίωση δεξιοτήτων επιστημόνων και φορέων και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης εδάφους.

Για την υλοποίηση του, συνεργάζονται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘΙΑΓΕ και οι εταιρείες INTERGEO ΕΠΕ και ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.

Η INTERGEO συμβάλλει στο πρόγραμμα αυτό στην ενότητα: Ρύπανση υπεδάφους από ανθρωπογενή αίτια και εργαλεία αντιμετώπισης

Στα πλαίσια του έργου η INTERGEO συμμετέχει στις ενέργειες:

  • Νο10: Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους (ΕΔΡΕ)
  • Νο11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ σε συγκεκριμένη περιοχή (Περιοχή Θέρμης)
  • Νο12: Βελτιστοποίηση και τελική ρύθμιση του εργαλείου διαχείρισης ρυπασμένου εδάφους.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Εργαλείο Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Εργαλείο Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους bounding box
bounding box bounding box bounding box«Σχεδιασμός και κατασκευή εγκατάστασης για τη διαχείριση ιλύος και ρυπασμένης γης από δραστηριότητες επεξεργασίας και διακίνησης πετρελαιοειδών» (σε εξέλιξη)

Στα πλαίσια του Μέτρου 2.9 και Δράσης 2.9.4 («Ενίσχυση της δημιουργίας και επέκτασης μονάδων για την διαχείριση η/και αξιοποίηση αποβλήτων») του επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, η INTERGEO επιλέχτηκε μεταξύ άλλων εταιριών για τη μερική επιδότηση του προτεινόμενου Έργου: «Σχεδιασμός και κατασκευή εγκατάστασης για τη διαχείριση ιλύος και ρυπασμένης γης από δραστηριότητες επεξεργασίας και διακίνησης πετρελαιοειδών».

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος επεξεργασίας ρυπασμένης γης και ιλύος από δραστηριότητες εξόρυξης, κατεργασίας και διακίνησης πετρελαίου και των παραγώγων του. Η ιλύς προέρχεται από κατακάθια δεξαμενών αποθήκευσης, από υπολείμματα της διύλισης και κατεργασίας, από εργασίες συντήρησης και από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις διαχείρισης πετρελαιοειδών.
LIFE97 ENV/GR/000380
"Εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής στην οικιστική ανάπτυξη"

Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος (LIFE97 ENV/GR/000380) εκτελέστηκε σε μια εκτεταμένη περιοχή του Δήμου Ευόσμου μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης στην Θεσσαλονίκη ένας περιβαλλοντικός έλεγχος του υπεδάφους. Η έρευνα περιελάμβανε μία πολυεπίπεδη δειγματοληψία του εδάφους, του εδαφικού αέρα και του υπόγειου νερού. Οι κύριοι μολυντές που ανιχνεύτηκαν στο έδαφος ήταν Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών. Με βάση τα αποτελέσματα σχεδιάστηκαν τα μέτρα απορρύπανσης. Ως πιο κατάλληλη τεχνική απορρύπανσης του εδάφους, επιλέχτηκε, η τεχνική Bio-Venting σε on-site και in-situ εφαρμογή, η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η τεχνική που εφαρμόστηκε αποδείχθηκε πολύ αποδοτική και κατάλληλη για τις υφιστάμενες κλιματικές συνθήκες της χώρας μας.

Κατανομή της συγκέντρωσης ολικών υδρογονανθράκων στο έδαφος σε τρία διαφορετικά επίπεδα βάθους

bounding box bounding box bounding box
bounding box Τεχνική on site Soil Venting bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τεχνική on site Soil Venting bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τεχνική on site Soil Venting bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τεχνική on site Soil Venting bounding box
bounding box bounding box bounding boxOPTIMA: Optimization for Sustainable Water Resources Management
Το νερό αποτελεί σημαντικό πόσο στην περιοχή της Μεσογείου και η αποδοτική χρήση και κατανομή είναι απαραίτητα για την αειφόρο ανάπτυξη, ειδικά στην παράκτια ζώνη Νότια και Ανατολικά, η οποία υφίσταται μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, χρήση γης και δημογραφικές αλλαγές

bounding box bounding box bounding box
bounding box Περιοχή της Μεσογείου bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Περιοχή της Μεσογείου bounding box
bounding box bounding box bounding box

Ο τελικός στόχος του έργου OPTIMA είναι να αναπτύξει, εφαρμόσει, ελέγξει και εκμεταλλευτεί μια καινοτόμα, επιστημονικά αποδεκτή και πρακτική προσέγγιση για τη διαχείριση υδατικών πόρων, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και το συμβιβασμό αντικρουόμενων απαιτήσεων.

Βασιζόμενη στην Οδηγία πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ), η προσέγγιση συνυπολογίζει την οικονομική αποδοτικότητα, περιβαλλοντική συμβατότητα και κοινωνική ισότητα ως πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης.

Το έργο επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρύ δικτύου διάχυσης γνώσης και εμπειρίας, μοιράζοντας τα αποτελέσματα, δεδομένα και παραδείγματα καλής πρακτικής.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών bounding box
bounding box bounding box bounding box

Για την επίτευξη ευρείας γεωγραφικής κάλυψης και καλής βάσης για συγκριτική ανάλυση, το έργο OPTIMA φέρνει κοντά συνεταίρους από Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Τυνησία, Μαρόκο, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Ελλάδα και Αυστρία.

Το έργο OPTIMA χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος INCO-MPC.