Εταιρικό Προφίλ

Πιστοποίηση - Αδειοδοτήσεις

Πιστοποιήσεις
Η Intergeo E.Π.Ε είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001 για τις υπηρεσίες που προσφέρει από τον Ιούλιο του 2004 (certified to EN ISO 9001:2008 No: 0101159).

Η εταιρεία είναι επίσης πιστοποιημένη κατά EN ISO 14001:2004 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Νο 20 104 121267669) και OHSAS 18001:2007 (Σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Νο 20 116 121267671).

Επίσης η INTERGEO EΠΕ είναι από το 2005 μέλος του διεθνούς συνδέσμου ARCA (Asbestos Removal Constructor Association) Membership No: 4160.

Αδειοδοτήσεις
Αναλυτικά η εταιρία μας διαθέτει:

  • Άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
  • Άδεια προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων
  • Άδεια επεξεργασίας ρυπασμένης γης και ιλύος
  • Άδειες διασυνοριακής μεταφοράς σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις (επεξεργασίας, ανακύκλωσης. Καύσης και τελικής διάθεσης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Άδεια αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά ποσοτήτων πυροσβεστικού υλικού HALON για χρήσεις κρίσιμης σημασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1005/2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 744/2010 - Παράρτημα VI

Διαπιστευμένα εργαστήρια
Η Intergeo (GROUP) διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων (EN ISO/IEC 17025) για τον έλεγχο της κατάστασης των επιβαρημένων εδαφών, νερών, υγρών και στερεών αποβλήτων. Η INTERGEO Hellas διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά EN ISO/IEC 17025 (Γενικές Απαιτήσεις για την Ικανότητα των Εργαστηριακών Δοκιμών & Διακριβώσεων), από τον Ιούλιο του 2010.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Intergeo διαπιστευμένα εργαστήρια bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Intergeo διαπιστευμένα εργαστήρια bounding box
bounding box bounding box bounding box

Η INTERGEO έχει υψηλή ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις ατυχήματος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της.