Υπηρεσίες

Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Α) Σε πολλές βιομηχανικές μονάδες της ίδιας δραστηριότητας

Η εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (Environmental Risk Assessment) σε ένα δίκτυο βιομηχανικών μονάδων η εγκαταστάσεων με την ίδια λειτουργία (πχ πρατήρια υγρών καυσίμων) δίνει την δυνατότητα επιλογής εκείνων με την υψηλότερη περιβαλλοντική επικινδυνότητα για μια πιθανή επιβάρυνση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού.

Σε αυτά προτείνονται τεχνικές παρεμβάσεις για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη του περιβαλλοντικού κινδύνου όπως και περιβαλλοντική διερεύνηση υπεδάφους φάσης ΙΙ.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Διάγραμμα Λήψης Απόφασης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Διάγραμμα Λήψης Απόφασης μετά από την κατάταξη ενός δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων στα πλαίσια έργου Αξιολόγησης Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment) bounding box
bounding box bounding box bounding box

Β) Σε ένα συγκεκριμένο πεδίο όπου έχει ήδη εκτελεστεί ένα έλεγχος ρύπανσης φάσης ΙΙ

Η εκτίμηση της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας (Environmental Risk Assessment) σε ένα πεδίο μετά από τον έλεγχο ρύπανσης Φάσης ΙΙ, περιλαμβάνει την δημιουργία ενός μοντέλου πεδίου (CSM Conceptual Site Model), αξιολογώντας κάθε φορά τα δεδομένα των υφιστάμενων ρύπων (ποσοτικά και ποιοτικά), την δυνατότητα διαφυγής και εξάπλωσης της ρύπανσης και τέλος τους πιθανούς οικολογικούς και ανθρώπινους αποδέκτες της επιβάρυνσης

Ουσιαστικά προσδιορίζεται ο δρόμος

Πηγή ρύπανσης – Δρόμοι διασποράς / διαφυγής – Τελικός αποδέκτης
( SOURCE – PATHWAY – RECEPTOR )

Η INTERGEO εφαρμόζει πολλά μοντέλα αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, τα οποία τα έχει αναπτύξει με βάση την πολύχρονη σχετική εμπειρία αλλά χρησιμοποιεί επίσης και πολλά διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου που αναφέρονται σε ρύπανση εδάφους και υπόγειων νερών.

Η εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου σε ένα πεδίο περιλαμβάνει αξιολόγηση των παρακάτω:
Α) Ιστορικά στοιχεία του πεδίου
Β) Διαθέσιμος εξοπλισμός και κατάσταση των εγκαταστάσεων
Γ) Περιβάλλον χώρος – Χρήση γης
Δ) Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά στοιχεία της θέσης του πεδίου
Ε) Ηλικία εγκατάστασης και υπεδάφιων εγκαταστάσεων
ΣΤ) Δραστηριότητες και τρόποι λειτουργίας
Ζ) Διαβρωτικότητα του εδάφους

bounding box bounding box bounding box
bounding box Τυπικό μοντέλο αξιολόγησης πεδίου (CSM)
Τυπικό μοντέλο αξιολόγησης πεδίου (CSM)
bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τυπικό μοντέλο αξιολόγησης πεδίου (CSM) σε ένα ρυπασμένο χώρο όπου καταγράφονται όλοι οι πιθανοί τρόποι διαφυγής της ρύπανσης και οι πιθανοί αποδέκτες bounding box
bounding box bounding box bounding box

Σχετική Εμπειρία

Η INTERGEO έχει εκτελέσει εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου σε πάνω από 4.000 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Ευρώπη όπως και σε ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων.