Υπηρεσίες

Υδρογεωλογικές Μελέτες

Η INTERGEO εφαρμόζει όλο το φάσμα των υδρογεωλογικών μελετών και ερευνών όπως:

 • Υδρογεωλογική καταγραφή και χαρακτηρισμός των γεωλογικών σχηματισμών.
 • Αξιολόγηση υπόγειων υδατικών συστημάτων αποθεμάτων. Εντοπισμός ζωνών τροφοδοσίας (εισροών) και εκφόρτισης (εκροών).
 • Καταμέτρηση / Απογραφή σημείων εμφάνισης ύδατος. Μετρήσεις στάθμης των υπογείων νερών. Σχεδιασμός πιεζομετρικών χαρτών. Υπολογισμός διεύθυνσης υπόγειας απορροής.
 • Σχεδιασμός, επίβλεψη ανόρυξης και ανόρυξη υδροληπτικών έργων.
 • Δοκιμαστικές αντλήσεις για την ικανότητα – παραγωγικότητα μιας υδρογεώτρησης και την εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων των γεωλογικών σχηματισμών.
 • Μελέτες διαχείρισης υδατικών αποθεμάτων.
 • Ποιότητα υπόγειων νερών. Σχεδιασμός υδροχημικών χαρτών. Εκτέλεση και αξιολόγηση χημικών αναλύσεων.
 • Δειγματοληψία υπογείου νερού και εδαφών σε ρυπασμένες περιοχές με συγκεκριμένες στρατηγικές δειγματοληψίας ανάλογα με το συμβάν.
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας (ρίσκου) ρύπανσης των υπόγειων νερών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (πχ Βιομηχανίες, σταθμοί καυσίμων, ΧΥΤΑ).
 • Υπολογισμός των ορίων καθαρισμού και εξυγίανσης μιας ρυπασμένης περιοχής πάνω από ένα εκμεταλλεύσιμο υδροφόρο ορίζοντα, ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για μια δεδομένη χρήση του υπογείου νερού.
 • Εκτέλεση και ερμηνεία ισοτοπικών αναλύσεων στο υπόγειο νερό (δευτέριο, Οξυγόνο –18 , Τρίτιο, C-14) στα πλαίσια υδρογεωλογικών μελετών.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Τυπικό διάγραμμα σταθερών ισοτόπων δευτερίου (Η-2) και οξυγόνου 18 (Ο-18) bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τυπικό διάγραμμα σταθερών ισοτόπων δευτερίου (Η-2) και οξυγόνου 18 (Ο-18) με σκοπό την ομαδοποίηση των υπόγειων νερών και τον προσδιορισμό προέλευσης τους bounding box
bounding box bounding box bounding box


bounding box bounding box bounding box
bounding box Τρισδιάστατη απεικόνιση της πιεζομετρικής επιφάνειας του υπόγειου νερού bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Τρισδιάστατη απεικόνιση της πιεζομετρικής επιφάνειας του υπόγειου νερού στα πλαίσια αξιολόγησης δοκιμαστικής άντλησης σε αβαθή παράκτιο υδροφόρο σύστημα bounding box
bounding box bounding box bounding box


bounding box bounding box bounding box
bounding box Διάγραμμα χρόνου και πτώση στάθμης bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Διάγραμμα χρόνου και πτώση στάθμης σε συνδυασμό με μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα πλαίσια εκτέλεσης σύντομης δοκιμαστικής άντλησης bounding box
bounding box bounding box bounding box


bounding box bounding box bounding box
bounding box Διάγραμμα Schoeller για τα την ποιοτική κατηγοριοποίηση υπόγειου νερού bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Διάγραμμα Schoeller για τα την ποιοτική κατηγοριοποίηση υπόγειου νερού bounding box
bounding box bounding box bounding box