Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικές Μετρήσεις - Χημικές Αναλύσεις » Στερεά & Υγρά Απόβλητα

Στα υγρά απόβλητα αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι (Ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, ελεύθερο Οξυγόνο κλπ)
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι (π.χ. βαρέα μέταλλα, διάφορα ανιόντα και κατιόντα, κυανίδια κλπ)
  • Χημικές οργανικές παράμετροι (πχ TPH, BOD, COD, TOC, PCBs, PAH, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, VOC, SVOC, κλπ)

Στα στερεά απόβλητα αναλύονται οι εξής παράμετροι:

  • Φυσικές παράμετροι (πυκνότητα, υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, θερμική αξία κλπ)
  • Χημικές ανόργανες παράμετροι (π.χ. βαρέα μέταλλα, διάφορα ανιόντα και κατιόντα κλπ)
  • Χημικές οργανικές παραμέτρους (π.χ TPH, TOC, PCBs, PAH, Διοξίνες, παρασιτοκτόνα, χλωριωμένοι Υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, κλπ)
  • Δοκιμές εκχείλισης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/33 (πρότυπα EN 12475-4 και EN 12457-1)
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αμιάντου