Υπηρεσίες

Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η INTERGEO σχεδιάζει και εφαρμόζει κατά περίπτωση τεχνικές επεξεργασίας και αδρανοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων (υγρών και στερεών). Έτσι περιορίζεται ο όγκος των αποβλήτων, βελτιώνονται τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και διευκολύνεται η τελική τους διάθεση.

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο της παραγωγής του αποβλήτου περιορίζοντας τους κίνδυνους που προκύπτουν από την μεταφορά όσο και το κόστος που προκύπτει από αυτήν.

Οι τεχνικές που συνήθως εφαρμόζει η εταιρία μας βασίζονται σε βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους.

Ο τελικός σχεδιασμός της τεχνικής επεξεργασίας αδρανοποίησης λαμβάνει χώρα μετά από τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις των αποβλήτων και πιλοτικές εφαρμογές στης εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Σύστημα on site επεξεργασίας “Biopile” στην Θεσσαλονίκη bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Σύστημα on site επεξεργασίας “Biopile” στην Θεσσαλονίκη (Βιοεξυγίανση εδαφών και αφυδατωμένης λάσπης από πετρελαιοειδή) bounding box
bounding box bounding box bounding box


bounding box bounding box bounding box
bounding box Πριν και μετά τη Βιοεξυγίανση αφυδατωμένης λάσπης πετρελαιοειδών bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Πριν και μετά τη Βιοεξυγίανση αφυδατωμένης λάσπης πετρελαιοειδών bounding box
bounding box bounding box bounding box

Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών μπορεί να λάβει χώρα σε ένα μεγάλο φάσμα επικίνδυνων αποβλήτων όπως :

  • Λάσπες με οργανικό φορτίο που προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων
  • Λάσπες με ανόργανο φορτίο και βαρέα μέταλλα που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Στερεά υλικά φίλτρανσης σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Υγρά απόβλητα με πετρελαιοειδή (Σαπουνέλαια και γαλακτώματα)
  • Ρυπασμένα εδάφη από πετρελαιοειδή προϊόντα (από εκσκαφές κυρίως)
  • Ρυπασμένα εδάφη από βαρέα μέταλλα

Η επεξεργασία - αδρανοποίηση των αποβλήτων λαμβάνει χώρα με βάση την τεχνογνωσία της ελληνικής αλλά και μητρικής εταιρίας. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και κινητές εγκαταστάσεις διατίθεται από την INTERGEO.

bounding box bounding box bounding box
bounding box Κινητό σύστημα on site επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ρυπασμένων από πετρελαιοειδή bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Κινητό σύστημα on site επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ρυπασμένων από πετρελαιοειδή bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Σύστημα on site επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ρυπασμένων από φυτοφάρμακα bounding box
bounding box bounding box bounding box
bounding box Σύστημα on site επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ρυπασμένων από φυτοφάρμακα bounding box
bounding box bounding box bounding box